Пропущен срок в страссбугский суд

  • Osapo

Osapo

Автор
Я выселена из жилого помещения решением суда.10.07. На кассацию не была вызвана. Не зная, что можно было обжаловать заочное решение я писала надзорные, которые регулярно возврашались. С помощью этого сервиса Вы получаете возможность подать заявление о продлении и восстановлении пропущенного срока в суд, вынесший судебный акт. Срок обращения с административным исковым заявлением в суд. Если настоящим Кодексом не установлены иные сроки обращения с административным исковым заявлением в суд, административное.

Ticiha

Эксперт
Оан мыты мамандарды дайындаса - медиатор, психолог, конфликтолог, отставкадаы судьяларды жне сзге шешен, ойы жйрік, халыпен тікелей сйлесе білетін, тілін табатын, кндіре алатын тлаларды тартса. Мы адама шаанда дауды кбісі Алматы, Астана, Орал, араанды, Павлодарда. Шымкентте даулар Алматыа араанда 5 есе аз екен. «Жмыла ктерген жк жеіл» дегендей, бар кшімізді осыан салса. Сонда дау да ысарады, билікке де кпе азаяды, соттара да сенім седі.
 

Ynohucyx

Эксперт
Сот, кімдер, Ассамблея, партиялар болып осыны ола алса. Ай кезде де сзге тотаан халыпыз. Бітімні, татуласуды бар пайдасын жылы, сйегіне тетіндей, жрегіне жететіндей сздермен айтып йренсек, онда оамда шаым да азаяды, жалпы ахуал да жасарады. Соттасып, тартысып, араздасып жрген адамдарда андай кіл болсын? Осыны барлыын не шін айтып отырмын? Отырыса облыс кімдеріні орынбасарлары атысып отыр. Сіздерге тініш - айтысып жрген аайындарымызды компромисске келтіретін, бітімге шаыратын, оны артышылыын, тымды жаын ашып крсететін, сота жеткізбей татуластыратын бір тиімді орын жасаса.
 

Wacali

Эксперт
«Дау мраты - біту» деген наыл сз осыдан алан. Екінші жаынан, бл лемдік тренд. Дамыан елдерде тартысты шешетін балама институттар. АШ-та, дамыан елдерде дауды кбісі соттан тыс жерде шешіледі. Ытайда таластарды 30, Словенияда 40 бітіммен сотты зінде аяталады. Дауды тек сот шешеді деген кзарас бізде атып алан. Кейде басында ашуа беріліп, сота жгініп, кейін басылып, «атты кеткен жопын ба, алдыма келсе шешу жолын іздер едім ой» деп жатамыз. Соттар осындай бейбіт жолды крсететін, рыс-керіссіз, бір-бірін тыдап, бір ммілеге келуіне жадай жасайтын алтын кпір болуы тиіс.
 

Kofatym

Эксперт
Сот екі жаты бірдей анааттандыра алмайды. Е тиімді жол - дауды сотсыз шешетін институттарды дамыту. 2017 жылы бітіммен аяталан дауларды лесі 4-а пайыз. Біра, оан да сені иын. Йткені, статистикада жаланды. Тараптарды бітімге келтіру - біз шін жаалы емес. Билер сотыны тпкі масаты - екі жаты татуластыру, табыстыру болан.
 

Epysaji

Эксперт
Сота арызды бермей жатып, таныс іздей бастаймыз. «Сотта аам бар, ккем бар» деп орытамыз. Сондаы масат - ділдік емес, оппоненттен ш алу, абыройын айрандай тгу. Сондытан Елбасымыз дамуымыза кедергі болатын осындай жаымсыз деттерден тылуымыз ажет деп шегелеп айтан. Рухани жаырамыз десек, соны негізгі бір шарты осы. Рине, даулар кез-келген оамда бар. Біра, оларды барлыын сотта шешу ммкін емес.
 

Qyneca

Эксперт
Кбісі бизнес жасап, жмыс орындарын ашып, елге пайда келтіріп жргендер. Ксібін ысырып ойып, алтын уаыттарын соттасуа жмсауда. Біреу меншігін даулайды, екіншісі арызын талап етеді, шіншісі ебекаысын ндіргісі келеді. Йдегі проблемасын сотта шешемін деушілер де кп - аасы інісімен, кесі баласымен соттасып жатан жадай аз емес. Ксіпкерден «жадай алай?» деп срай алса, соттасып жатырмын дегенді жиі естисі. Сонда алай, табиатынан сабырлы, жанжалды жатырмайтын халымыз дауа мар болып кеткені ме? Басымыз піспей алса, дереу сота жгіреміз. Екі арадаы дауды сот аренаа шыарып, айай-шумен шешкіміз келеді. Бітімге келу, татуласу, келісу мдениетіміз айда жоалып кетті?
 

Lezagale

Эксперт
Адам тадырын конвейерге айналдырса, сапа айдан болсын? Р іс бойынша кемінде екі тарап. Сонда 2 млндай адам сот уресінде. Оан сот аппаратын, прокурорларды, адвокаттарды, эксперттерді, сот орындаушыларды осыыз. Бл бюджетке лкен салма. Арызданып жргендер бала-шаа, алшылдаан арт емес.
 

Keboxeta

Эксперт
Азаматты істер атты кбейіп келеді. 5 жылда 2 есе. 2013 жылы 560 мы іс болса, былтыр 900. Алматыны уезов ауданында бір судья кніне 12 іс пен материал арапты. Трт жылда жктеме 3 есе сті.
 

Egagoz

Эксперт
Во вторник был в Сарыаркинском суде. Судьи просили дать им процессуальную активность, чтобы сами могли докопаться до истины. Стыдно перед людьми, говорят. В их глазах мы формалисты. Камень третий - эффективность правосудия.
 

Ejexycah

Эксперт
Простенькая форма: имя - адрес - суть иска - согласна ли на медиацию. Позвонил медиатор и уточнил требования. Затем он переговорил с ответчиком. Полчаса и спор решён. Медиатор скинул на емэйл одобренное сторонами соглашение, а копию - в суд. Не надо никуда идти, ничего подписывать. Всё удивительно просто, и, главное, по-человечески.
 

Diwuho

Эксперт
Допустим, иск не так написан, нет доказательств или иск должен быть к иному лицу. Судья об этом говорит и делает всё, чтобы решить спор. У наших судей таких прав нет. Он ограничен рамками иска и пассивен. Оценивает, что дали стороны и никаких инициатив. Пройдя «круги ада» нашей бюрократии и даже выиграв дело - будут ли считать такое мытарство справедливым? Одна женщина писала в Фейсбуке, как судилась в Англии.
 

Neqofub

Эксперт
Справедливость в гражданском процессе. Не так оформил иск, не подал встречный, указал не ту норму, что-то не приложил, разводим руками: «это ваше процессуальное упущение». Ошибся в мелочи, всё - спорить бесполезно. Получается, цель суда формально соблюсти ГПК, а не решить спор. А как в Германии? Судья ведёт беседу с истцом и ответчиком и узнаёт - кто чего хочет.